Política de Privacidade

castellanoenglishfrançaisdeutsch

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSOAIS
Responsable do tratamento Xunta de Galicia – Axencia de Turismo de Galicia.
Finalidades do tratamento Facilitar ás persoas usuarias a súa participación neste blog de promoción do turismo na Comunidade Autónoma de Galicia, xestionar as respostas ás publicacións e moderar os seus contidos.
Lexitimación para o tratamento Consentimento das persoas interesadas.
Destinatarios dos datos Non se prevén comunicacións de datos persoais a terceiros, agás os que se puideran conter nas propias respostas ás publicacións do blog que poderán ser difundidas a través das redes sociais vinculadas ao responsable do tratamento.
Exercicio de dereitos As persoas interesadas poderán solicitar ante o responsable do tratamento o acceso, rectificación, limitación e supresión dos seus datos, así como opoñerse ao seu tratamento, a través da sede electrónica da Xunta de Galicia ou nos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común segundo se recolle en https://www.xunta.gal/exercicio-de-dereitos. Así mesmo, as persoas interesadas poderán retirar o consentimento previamente outorgado dirixindo a súa solicitude a <engadir canle para a retirada do consentimento que deberá ser tan sinxela como a utilizada para o seu outorgamento>. A retirada do consentimento non afectará a licitude do tratamento baseada no consentimento previo á súa retirada.
Contacto delegado/a de protección de datos e información adicional https://www.xunta.gal/informacion-xeral-proteccion-datos